Opieka

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Na terenie placówki odbywają się zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej, integracji sensorycznej organizowane w ramach potrzeb, nieodpłatne dla dzieci z orzeczeniami, odpłatne dla pozostałych dzieci.

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

Przedszkole objęte jest także współpracą z psychologiem, który służy pomocą wszystkim rodzicom.

Na konsultacje kierowani są Rodzice dzieci przejawiających nieharmonijny rozwój, potrzebujących doradztwa i wsparcia w kwestiach wychowawczych, pragnących bardziej świadomie wspomagać rozwój swoich dzieci. Psycholog posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym w poradnictwie oraz psychoedukacji dla rodziców i nauczycieli, w poradnictwie i terapii rodzin.

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

Na początku roku szkolnego wszystkie dzieci w przedszkolu objęte są przesiewowymi badaniami logopedycznymi, które przeprowadza logopeda. Rodzice mogą uczestniczyć w bezpłatnych konsultacjach z logopedą, który przedstawia wyniki badań oraz wskazuje możliwe kierunki pracy z dzieckiem. Rodzice dzieci z wadami wymowy mogą skorzystać z odpłatnych zajęć organizowanych w przedszkolu.

WWR - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

W przedszkolu prowadzone są zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, które są interdyscyplinarnym podejściem, umożliwiającym objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Podstawą jest współpraca rodziców i terapeutów (psychologa, pedagoga, logopedy) w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania jego rozwoju.

Zespół wspomagania rozwoju organizowany jest na terenie przedszkola w ramach dostarczonego przez rodziców „Orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju”, wówczas zajęcia są bezpłatne.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

W przedszkolu organizujemy zajęcia indywidualnej terapii psychologicznej. Zajęcia odbywają się indywidualnie i są bezpłatne dla dzieci ze złożonymi w placówce Orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dla każdego dziecko tworzony jest indywidualny program uwzględniający zalecenia wynikające z diagnozy oraz indywidualne predyspozycje, możliwości i ograniczenia dziecka.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W przedszkolu organizujemy zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej. Zajęcia odbywają się indywidualnie i są bezpłatne dla dzieci ze złożonymi w placówce Orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dla każdego dziecko tworzony jest indywidualny program uwzględniający zalecenia wynikające z diagnozy oraz indywidualne predyspozycje, możliwości i ograniczenia dziecka.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie rozwoju dziecka. To stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki, eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na rozwój dziecka.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

W przedszkolu organizujemy zajęcia indywidualnej terapii SI. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej. Zajęcia odbywają się w oparciu o szczegółową diagnozę i są bezpłatne dla dzieci ze złożonymi w placówce Orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rodzice dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą skorzystać z odpłatnych zajęć organizowanych w przedszkolu.